โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านฟ้าห่วน http://www.fahuan2553.com

จากสถานีอนามัย ...สู่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านฟ้าห่วน

 

...โรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ (3S)  เพื่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม ...


   

             วิสัยทัศน์


เราจะเป็นผู้จัดระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตามหลักวิชาการ

โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน 


 

 ภารกิจหลัก รพ.สต.ยุคใหม่


 แนวคิด หลักการยกระดับสถานีอนามัยเป็น...โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

งานส่งเสริมสุขภาพ

  

งานป้องกัน/ควบคุมโรค 

        

 งานรักษาพยาบาล

    

 งานฟื้นฟูสภาพ

งานคุ้มครองผู้บริโภค

กิจกรรมโครงการ

กิริยา-กีฬา-ต้านยาเสพติด

   

หลักการส่งเสริมสุขภาพ

ในเบื้องต้น

ภาพกิจกรรม

ควบคุมโรคไข้เลือดออก

หลักการควบคุม/ป้องกัน

โรคติดต่อ

งานรักษาพยาบาล

ในสถานบริการ

  

การรักษาพยาบาล

โรคต่างๆในเบื้องต้น

เยี่ยมผู้ป่วย/โรคเรื้อรัง

ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 

   

หลักการเยี่ยมบ้าน/

ฟื้นฟูสภาพ ผู้ป่วย

ภาพกิจกรรม

ให้ความรู้ผู้ประกอบการ

    

หลักการคุ้มครอง

ผู้บริโภคในชุมชน


 

   พันธกิจ 

1. พัฒนาคุณภาพองค์กรในด้านบริหาร บริการและวิชาการ

2. จัดบริการในงานสาธารณสุขแบบผสมผสานทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน/ควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

3. บริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ  ในการจัดระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน

4. จัดบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีคุณภาพมาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในการสร้างสุขภาพองค์รวมและบูรณาการอย่างยั่งยืน

(clip1) 20101116_33010.gif


ภาพกิจกรรมงานเรา...ชาวสาธารณสุข

โครงการส่งเสริมสติปัญญา

พัฒนา IQ  EQ แก่ผู้ปกครองเด็ก

ประชุมป้องกัน/แก้ปัญหายาเสพติด

แกนนำครอบครัว To be no.1

เจ้าหน้าที่ฯ ออกเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมาย

การดูแลของ...นักสุขภาพครอบครัว

ภาพกิจกรรม...วันปิยมหาราช

อำเภอลืออำนาจ (ตุลาคม 2555)

ภาพกิจกรรม

ประชุมทีม SRRT ระดับตำบล

 

แนะนำร้านค้า/ร้านชำในชุมชน

พรบ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551

 

ภาพกิจกรรมประชุม

คณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.

 

อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ

ตนเองแก่ผู้สูงอายุ..ในชุมชน

 

รพ.สต.ฟ้าห่วน จัดงานรับปีใหม่

ร่วมกับ อสม. / ผู้นำในชุมชน

กิจกรรม...รณรงค์ตรวจนิ่ว

ในปัสสาวะ 35 ปีขึ้นไป (ก.ค.55)

 

รพ.สต.ฟ้าห่วน เป็นตัวแทนประกวด

ผลงานควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน

    

กิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพ

ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป

 

กิจกรรม..สุขภาพและฉีดวัคซีน

เด็กนักเรียน (ก.ค.55)

กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ

ลดเสี่ยง ลดโรค ลดหวาน มัน เค็ม

   

 กิจกรรมตรวจภาวะแทรกซ้อน

ในผู้ป่วย...โรคเรื้อรัง 

อบรมให้ความรู้และมอบกระเป๋า

เครื่องมือเยี่ยมบ้านแก่ อสม.

   

                  

ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ บ้านฟ้าห่วน 

การประกวดชมรมออกกำลังกาย ผู้สูงอายุ หมู่ 2

ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน หมู่ 2

วิ่งผลัดครอบครัว รพ.สต.ฟ้าห่วน การประกวดชมรมออกกำลังกาย ผู้สูงอายุ หมู่ 6 และ 9 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน หมู่่ 9

วิ่งผลัดฮูลาฮุบ 3 วัย รพ.สต.ฟ้าห่วน

การประกวดชมรมออกกำลังกาย ผู้สูงอายุ หมู่ 3 และ 7 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน หมู่ 6
กีฬาต้านยาเสพติด รพ.สต.ฟ้าห่วน การประกวดชมรมฯ ประชาชนทั่วไป หมู่ 3 , 6 และ 9

ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน หมู่ 7

กังนัม สไตล์ เยาวชนฟ้าห่วน

 การประกวดชมรมฯ ประชาชนทั่วไป หมู่ 7 และ 2

ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน หมู่ 3

อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง

  งานเลี้ยงรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่

 

 

          ภาพกิจกรรมสาธารณสุข ในภาคีเครือข่ายระดับอำเภอ/จังหวัด

  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

โรงเรียนบ้านไร่ขี ตำบลไร่ขี

   รับรางวัลอำเภอควบคุมโรคดีเด่น

 ระดับจังหวัดที่ จ.ประจวบฯ (สคร.7) 

   

  กิจกรรม..กีฬาสา"สุข

ประจำปี 2555 (ธ.ค.55)

มหกรรมสุขภาพดี วิถีไทย

เครือข่ายบริการที่ 10 (สค.55)

  ร่วมงานวันเด็กกับภาคีเครือข่าย

ในขุมชน (ม.ค.56)

กิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ SRM อ.ลืออำนาจ 

 ภาพกิจกรรม

อบรมหมอครอบครัว(นสค.)

ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวามหาราช (ชุมชนคนไร่ขี)

 

 


 

   คลิปการดำเนินกิจกรรม "สาธารณสุข"

กีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ อำเภอลืออำนาจ อสม.เต้นบาสโล๊บประยุกต์  ผู้สูงอายุกับการออกกำลังกาย
แข่งกีฬาปีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ปี 2554 (เต้นบาสโล๊บประยุกต์)  รณรงค์ตรวจคัดกรองโรคนิ่ว
รพ.สต.ฟ้าห่วน เศรษฐกิจพอเพียง  ชมรมออกกำลังกาย บ้านนาอุดม คลินิกคนไทยไร้พุง ในสถานบริการ 
หมู่บ้านอยู่ดีมีสุขกับ SRM เพลงมาร์ช อสม.จังหวัดอำนาจเจริญ  อสม.รพ.สต.บ้านฟ้าห่วน ศึกษาดูงาน
อบรม อสม.จังหวัดอำนาจเจริญ   ค่ายเยาวชน To be no.1 เศรษฐกิจพอเพียง หน่วยแพทย์ พอสว.บ้านนาอุดม
ผู้สูงอายุออกกำลังกาย ฮูลาฮุบ ชมรม To be no.1 อ.ลืออำนาจ ชมรม To be no.1 รพ.สต.บ้านฟ้าห่วน
ผู้สูงอายุออกกำลังกาย ไม้พลอง SRM บ้านเหล่าเลิง รพ.สต.บ้านฟ้าห่วน  ออกกำลังกาย ด้วยไม้พลอง ลุงเฉลิม

 

  

  

โรงเรียน อสม.บ้านฟ้าห่วน 

เล่าเรื่อง...ด้วยภาพโรงเรียน อสม. นวัตกรรมสุขภาพ ผลการดำเนินงาน     เรียนรู้ ดูงาน 

 

 กิจกรรมการพัฒนา

 โรงเรียน อสม.บ้านฟ้าห่วน


อสม.ช่วยกันแปรรูปสมุนไพร

เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ

  

  กิจกรรมประชาคม

ภาคีเครือข่าย

  

กิจกรรมแปรรูปสมุนไพร

โรงเรียน อสม. (สค.55) 

   ภาพกิจกรรม อสม.

  กับงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน

กิจกรรมตรวจ/แนะนำ

ร้านค้า ร้านชำในชุมชน

  กิจกรรมการให้ความรู้

การทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

งานคุ้มครองผู้บริโภค ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว กิจกรรมโรงเรียน อสม.

     การอบรมพัฒนาครู อสม.(ครู ก)   

     โรงเรียน อสม.บ้านฟ้าห่วน   

แนวทางพัฒนาโรงเรียน อสม. 

แหล่งเรียนรู้ในชุมชนโรงเรียน อสม.ฟ้าห่วน

อสม.ทดสอบสารฟอกขาว

 เครือข่าย..โรงเรียน อสม.

 ศูนย์เรียนรู้ โรงเรียน อสม. 

อสม.ทดสอบสารบอแรกซ์

อาสาสมัคร...หมอน้อย

            ผลิตภัณฑ์ปลอม ที่พบในชุมชน

อสม.ทดสอบสารฟอมารีน


 (clip1) 20101116_33434.gif 

แผนงาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพ 

   

ส่งเสริมสุขภาพ   

แก้ไขปัญหาสาธารณสุข

     โครงการอื่นๆ 
 (clip1) 20101116_33381.gif

 


 สิ่งดีๆ มีมาฝาก...จากชุมชน คนฟ้าห่วน ฟ้าห่วนกินอิ่ม นอนอุ่น

 งานบุญ ประเพณี 

 แกนนำดี ภาคีเกิด

เชิดชู..เศรษฐกิจพอเพียง 

 

งานวันผู้สูงอายุ เมษายน 55

    

 ตักบาตรเทโว โรหณะ

   

แกนนำ/ภาคีเครือข่ายสุขภาพ

    

พืขผักสวนครัว

 

วันผู้สูงอายุ 13 เม ย.55

บุญเดือนหก บุญบั้งไฟ

 ถอดบทเรียน..ออกกำลังกาย

วันสงกรานต์ 13-15 เมย.55

  (clip1) 20101116_33049.gif


ข่าวสาร/ความรู้/ประชาสัมพันธ์ 

ภาคีเครือข่ายสุขภาพ 

 แบบคัดกรองเบาหวาน ด้วยวาจา

กระทรวงสาธารณสุข  

 ความรู้การเปิดบัญชี..กระแสรายวัน (สำหรับ รพ.สต.)

สนง.สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 

 หญิงตั้งครรภ์ขาดไอโอดีน ลูก..เสี่ยงไอคิวต่ำ

สนง.สาธารณสุขอำเภอลืออำนาจ    

 คำนวณหาค่าไขมัน BMI

สนง.สาธารณสุขอำเภอเมือง

 งบ On top คืออะไร ได้มาอย่างไร และจะใช้อย่างไร

สนง.สาธารณสุขอำเภอเสนางคนิคม

 การพัฒนา รพ.สต.ด้านการเรียนรู้

สนง.สาธารณสุขอำเภอพนา    

 เส้นทางสู่...สุขภาพดี

สนง.สาธารณสุขอำเภอชานุมาน  

 รพ.สต.และการทำงานในชุมชน

 สนง.สาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา 

 รัฐสวัสดิการกับหมู่บ้านสวัสดิการ   

 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จ.อำนาจเจริญ

 หมู่บ้านจัดการสุขภาพ                 ศูนย์บริหารจัดการฐานข้อมูลสุขภาพ ระบบปฐมภูมิ

 กิจกรรมลดอ้วน ลดพุง (3 อ)

 สสส.               หมออนามัย          อบต.ไร่ขี

 ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการใช้งบกองทุนสุขภาพตำบล 

   สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์  

 แนวทาง...หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ    สนง.ฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุข 
 แนวทางความก้าวหน้าของ ผอ.รพสต.    งานนวัตกรรมปฐมภูมิ      Smile ตรวจสลากกินแบ่ง

   วิดีโอสร้าง...สุข(แบบสา"สุข)ประกวด..ชมรมสร้างสุขภาพ 53    ดื่มนม ออกกำลังกาย  ยุงลาย..ชิมิ ชิมิ 
การประกวด อสม.ดีเด่น 54  ลด ละ เลิก เหล้า-บุหรี่ ไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ใหม่ 2009
คาราวาน...ตรวจสุขภาพ การดูแลสุขภาพ แบบอภิสิทธิ์ ใส่ใจสุขภาพ ลดเค็ม ลดความดัน
รพ....? ล้างมือ nobody สอนล้างมือ 7 ขั้นตอน   ล้างมือ สาวบางโพธิ์
 2553 2554   2555 

 

 

 

อย่าทำ 28 ข้อต่อไปนี้ 

อย่าเรียนทางผิด  อย่าคิดทางชั่ว 

 อย่ามัวแต่เล่น   อย่าเห็นแก่ตน 

 อย่ารนหาเรื่อง  อย่าเคืองคำเล่า  

 อย่าเมาในยศ  อย่าปดผู้ใหญ่ 

 อย่าใส่ความเขา   อย่าเล่าความเท็จ  

 อย่าเข็ดขามครู  อย่าหลู่อาจารย์ 

 อย่าผลาญทรัพย์สิน  อย่าหมิ่นประมาท  

 อย่าตวาดคนแก่   อย่าแหย่รังเสือ 

 อย่าเบื่อความเพียร  อย่าเบียดเบียนกัน  

อย่ายันว่าครู  อย่าสู้คนบ้า 

 อย่าพาคนเมา   อย่าเอาแต่หลง   

ย่าหลงคนยอ  อย่าขอของรัก 

 อย่าชักข่าวนอก  อย่าบอกข่าวใน  

 อย่าไขความลับ  อย่ารับของโจร

 

 

 

            

             

 
Google
 
   

...โรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ (3S)  เพื่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม ...

เหนื่อยนัก...หยุดพัก(ดูคลิป)   เพลงกินตับ (สาวเกาหลี)            อย่าสองกระจกนาน (มันเสียว)     การเปลี่ยนเนื้อหมู..เป็นเนื้อวัว (ในจีน)
  ลูกศิษย์วัดเส้าหลิน (ก็กินเป็ปซี่)  วิธีให้อาหารจระเข้    บอกว่า...อย่าพลาด (งัย)
ทึ่ง..คนจีนยืนด้วยนิ้วชี้(นิ้วเดียว) ภาพยุงกัด/ดูด...เลิอดคน คนเล่นหวย (รวยเละ)
     
     Online: 1 Visits: 152,592 Today: 51 PageView/Month: 4,426