โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านฟ้าห่วน http://www.fahuan2553.com

การจัดกิจกรรมการลด ละ เลิกสุรา

มูลเหตุจูงใจ

       เกิดจากนโยบายของภาครัฐ เมื่อกลุ่มแกนนำรับนโยบาย โดยมีการนำนโยบายมาปฏิบัติครั้งแรก โดยการประชุมจัดทำเวทีประชาคมเพื่อกำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการงานศพปลอดเหล้า โดยมีการกำหนดว่า เนื่องจากเป็นนโยบายของภาครัฐที่ต้องการลด ละ เลิก การดื่มสุรา งานศพเป็นงานเศร้า เจ้าภาพไม่ได้ตระเตรียมการไว้ เป็นการซ้ำเติมคนที่มีความทุกข์จึงมีมติไม่ให้มีการนำเหล้ามาเลี้ยงแขกที่มาช่วยงาน และทุกคนในหมู่บ้านจะต้องมีการช่วยงานเหมือนเดิม ซึ่งประชาชนบางกลุ่มคัดค้านเนื่องจากกลัวไม่มีคนช่วยงาน งานไม่สนุกครื้นเครง ไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนเจ้าภาพ จึงได้กำหนดว่า งานศพเป็นงานปลอดเหล้า

 

การกำหนดบทบาทของประชาชน

 

·    นายเสริมสุข  คุลบุตรและนายสมพงษ์  พรมทา  เป็นแกนนำได้แบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านฟ้าห่วน เกี่ยวกับการจัดงานศพปลอดเหล้าใน

·    ชุมชน เกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่ การอยู่เป็นเพื่อนเจ้าภาพ การช่วยในการต้อนรับแขกที่มาร่วมงาน การชี้แจงให้แขกเข้าใจ

 การดำเนินงานที่สำคัญ การดำเนินงานโครงการงานศพปลอดเหล้า มีดังนี้

·      การประชุมจัดทำเวทีประชาคมเพื่อกำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงานตามโครงการงานศพปลอดเหล้า และการพูดคุยกันในเวทีประชุมประจำเดือน มีผู้ที่มีญาติเสียชีวิตไป   ช่วยงานนำประสบการณ์ที่ไปช่วยงานศพที่ดำเนินงานตามโครงการงานศพปลอดเหล้าในหมู่บ้านอื่นๆ ว่ามีข้อดี ข้อเสียอย่างไร นำประสบการณ์ที่ได้ดำเนินการมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินงานโครงการให้ประสบผลสำเร็จ                  

·    จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่บ้านเป็นสุข พ้นทุกข์จากเหล้า 

*   ประสบการณ์งานศพปลอดเหล้าครั้งแรกในบ้านฟ้าห่วน ผลปรากฏว่ามีคนช่วยงาน น้อยลงมาก แต่อาศัยกลุ่มแกนนำ  อสม. กรรมการหหมู่บ้าน มาช่วยงานเป็นหลักในการทำงานนี้ก็แล้วเสร็จ  ซึ่งยังไม่ค่อยได้ผลเต็มที่คือยังมีดื่มสุราอยู่ด้วยบ้าง 

*   นำเสนอเข้าที่ประชุมหมู่บ้านเพื่อหาข้อแก้ไขปัญหา พร้อมนำเสนอข้อดี ข้อเสียของการจัดงาน ข้อเสียคือคนมาช่วยงานน้อย งานที่จัดไม่ครึกครื้นเหมือนที่แล้วมา มีข้อดีคือสามารถประหยัดเงินค่าจัดงานได้มาก อีกทั้งเจ้าภาพบอกว่าลดค่าใช้จ่ายลงได้เป็นหลายหมื่นบาทและมีเงินเหลือมาเป็นค่าใช้จ่ายอย่างอื่นด้วย  

·     โครงการงานศพปลอดเหล้า  ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ คืองานศพปลอดเหล้าศพที่สี่ 

     การจัดงานตั้งแต่เริ่มงานจนแล้วเสร็จ ไม่มีการดื่ม  สุราในงานครั้งนี้เลย เว้นแต่ตอนใช้ทำพิธีกรรมสำคัญเท่านั้น

·     ความต่อเนื่องและการขยายต่อโครงการการดำเนินงานโครงการงานศพปลอดเหล้าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และได้ทำอย่างต่อเนื่องมานับเป็นปีที่สาม  นอกจาก คนในหมู่บ้านจะเห็นเป็นสิ่งที่ดีแล้ว  ชาวบ้านจากหมู่บ้านอื่นที่ได้มีโอกาสมาช่วยงานก็ได้เห็นสิ่งที่ดีๆ และเอาไปบอกต่ออยากทำตาม ในปี พ.ศ. 2553

*  ต่อมา หมู่บ้านฟ้าห่วนได้จัดงานบุญปลอดเหล้า คือ งานกฐินปลอดเหล้า และจะดำเนินการงานบวชปลอดเหล้าในชุมชน และการงดขาย งดดื่มเหล้าในวันพระ เพิ่มขึ้นอีก 

 การใช้มาตรการทางสังคม

·     มีมติข้อตกลงของชุมชน มีคณะกรรมการคอยตักเตือนเจ้าภาพ คอยสอดส่องผู้ที่มารบกวนขอเหล้าเจ้าภาพ และมีการปิดป้ายประกาศไปติดในงานศพ “งานศพงาน เศร้า เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนม์ ควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด”  การส่งเสริมคนที่ลด ละ เลิกเหล้า มีการช่วยเหลือผู้ที่ติดเหล้าที่สามารถลด ละ เลิกเหล้าได้ โดยลงแขกสร้างที่อยู่อาศัยให้ การไม่ให้เหล้าแทนการจ้างแรงงาน และการสอดส่องดูแลผู้ที่ติดเหล้า

 ผลการดำเนินลด ละเลิกเหล้า จากการดำเนินงานส่งผลให้ชุมชน ดังนี้                  

·      ลดค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ จากเดิมใช้เงินเป็นแสนบาท  ปัจจุบันเหลือค่าใช้จ่ายประมาณ  4 – 5 หมื่นบาท และมีเงินเหลือถวายวัด บางคนก็ทำเป็นกองทุนให้ลูกหลาน ในครอบครัวได้ใช้จ่ายต่อไปอีก     ชาวบ้านยังให้ความร่วมมือช่วยเหลือจัดงานกันเหมือนเดิม บรรยากาศงานดีขึ้นเพราะไม่มีคนเมาเหล้าเสียงดัง และไม่เกิดการทะเลาะวิวาทกันด้วย    

·     สามารถแก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์คือ ลดการบริโภคสุราของคนในหมู่บ้าน ลงได้ อย่างน้อยคือการจัดงานศพไม่ต้องมีการดื่มสุรา ถือเป็นกติกาของหมู่บ้าน   และยังมีการขยายผลไปยังกิจกรรมอื่นของหมู่บ้านได้อีกด้วย  เช่นงานลอยกระทง  ก็ไม่มีการขายสุรา       

·     มีผลดีต่อบุคคล ตัวอย่างเช่น คนที่เคยติดเหล้าจากที่มีการลดเหล้าเฉพาะวัน เข้าพรรษา ต่อมาก็เลิกเหล้าได้อย่างเด็ดขาด ถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้ เปลี่ยนรูปแบบการบริโภค ในกลุ่มชาวบ้านที่เคยจับกลุ่มกันดื่มสุราเป็นประจำ ก็ลดลงมาก คนที่ยังเลิกไม่ได้ ก็เปลี่ยนมาดื่มเป็น “เป็ก “ แทนการจับกลุ่มกันเหมือนเดิม บางคนที่เคยจ้างแรงงานเป็นซื้อสุราให้ดื่ม ก็เปลี่ยนเป็นให้เงินค่าจ้างแทน

 

 

 Online: 1 Visits: 154,075 Today: 19 PageView/Month: 21